HU| RO Orvosi és Metodikai Központ - SZJA Székelyföldi Jégkorong Akadémia főtámogatója
Adatvédelem

Fogalommeghatározások:

  •  „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

  • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

  • "érintett személy": az a személy aki a weboldalt böngészi

  • "adatkezelő" : a Mens Sana Alapítvány, Csíkszereda Kossuth Lajos 38, Hargita megye székhellyel (RO),  7209900 adószámmal rendelkező jogi entitás.

  • "weboldal": az adatkezelő áltat üzemeltetett omk.szja.ro címen elérhető weboldal.

 

Ez a szabályzat a személyes adatok adatkezeléséről szól, amelyet az adatkezelő hajt végre.

Az adatkezelés az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint történik .

 

A weboldal használata során az adatkezelő a következő személyes adatokat kérheti el:

keresztnév és vezetéknév
telefonszám
e-mail cím
A fenti személyes adatok adatkezelése csak abban az esetben történik meg, ha az érintett személy kitölti a Kapcsolat űrlapot és rákattint az "elküldöm" gombra. Az érintett személy nem köteles kitölteni a Kapcsolat űrlapot.

 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) : Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Ezt a következő módon teheti meg: űrlap kitöltése és elküldése e-mail-en az admin@szja.ro címre, vagy postán az adatkezelő postacímére.

 

Az adatkezelő soha nem adja át harmadik félnek a weboldal látogatói által megadott személyes adatokat.

 

 
 
 
 
 
Minden jog fenntartva. Copyright © 2016 SZ.J.A. Székelyföldi Jégkorong Akadémia